Zdravo in varno delo v družbi G2M d.o.o.

Zdravo in varno delo - Gorazd VertovšekV družbi G2M imamo vzpostavljen sistem varnosti in zdravja pri delu, ki sledi cilju spodbujanja varnostne kulture in preprečevanju tveganj pri delu ter zagotavljanju učinkovitih ukrepov za varno delo. Kot pojasni mag. Gorazd Vertovšek se zavedajo, da je delodajalec tisti subjekt, ki mora zagotoviti varne delovne razmere in uvajati predpisane ukrepe ter da odgovornost delodajalca na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ni prenosljiva.

Za raven varnosti in zdravja pri delu skrbi mag. Gorazd Vertovšek, ki si prizadeva poleg preprečevanja poškodb pri delu, prometnih nesreč in zdravstvenih okvar tudi za splošno varnost zunaj dela (varno delo voznikov tovornih vozil v svojem prostem času, športne aktivnosti, itd.) in upoštevanje spreminjajočih se okoliščin, ki jih v dejavnosti mednarodnega cestnega prevoza ne manjka.

Namen sistema zdravega in varnega dela, ki ga vodi mag. Gorazd Vertovšek ni samo zadostiti predpisom, ki uvajajo ukrepe za spodbujanja izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (EU Direktiva št. 89/391 in Zakon o varnosti in zdravju pri delu z vsemi podzakonskimi predpisi), vendar tudi uvedbo prevencije in promocije zdravja na delovnem mestu, izboljšanje obstoječih razmer, boljše usposabljanje zaposlenih in večje zadovoljstvo pri delu.

Zagotavljanje varnega in zdravega dela pa seveda prinaša tudi dodatno administrativno delo, ki ga v družbi G2M poskušajo čim bolje racionalizirati. Mag. Gorazd Vertovšek kot dolgoletni strokovnjak na področju stroke varnosti in zdravja pri delu, predavatelj na različnih seminarjih in mednarodnih kongresih v družbi uvaja sistem praktičnega usposabljanja in promoviranja zdravega dela s metodo: ''TEEL-SHOW-DO'', kar pomeni, da neposredni vodja pokaže pravilno izvedbo dela (npr. dela pri nakladu tovora, uporaba osebne varovalne opreme - OVO) in potem tudi preveri pravilno in varno izvajanje dela.

Pri postavljanju višje ravni varnosti in zdravja pri delu in upoštevanja obveznosti delodajalca, ki izvirajo iz standardov varnega dela in jih implementirajo v delovni proces v družbi G2M pa mag. Gorazd Vertovšek posebno pozornost namenja osveščenosti delojemalcev predvsem na področju izogibanju tveganja, obveščanju glede na nevarnosti in tveganja in preventivnih ukrepov.

Kot dokaz uspešnega dela, varnih in zdravih delovnih razmer v družbi G2M in postavljenega celovitega sistema zagotavljanja varnega in zdravega dela mag. Gorazd Vertovšek poudari, da se to odraža v številu nezgod pri delu, ki so jih popolnoma eliminirali, tako da bodo s postavljenim praktičnim sistemom usposabljanja za varno in zdravo delo nadaljevali.