Cestni prevoz in odgovornost prevoznika

V družbi G2M so še posebej pozorni na upoštevanje vseh predpisov in mednarodnih določil. Kot pove mag. Gorazd Vertovšek je cestno pravo, ki je ena od vej prevoznega prava ali širše transportnega prava skupek tistih pravil in predpisov, s katerimi je urejen tudi prevoz tovora s cestnimi prevoznimi sredstvi. Seveda pa je poleg transportnega prava potrebno upoštevati tudi obligacijsko pravna razmerja, ki veljajo v posamezni državi, še posebej v kolikor gre za mednarodni prevoz blaga.

Odgovornost prevoznika je po navedbah mag. Gorazda Vertovšek eden najpomembnejših institutov cestnega prava, saj je prevoznik tovora po cesti objektivno odgovoren za poškodbo ali izgubo stvari, za zamudo pri prevozu ali izročitvi tovora in škodo, ki lahko nastane. Odgovornost prevoznika je objektivna in se svoje odgovornosti lahko razbremeni samo tako, da dokaže vzročno zvezo med nastalo škodo in enim od treh izločitvenih razlogov.

Mag. Gorazd Vertovšek
V družbi G2M tako pri svojem delu na vsakem koraku implementiramo in izvajamo določbe Konvencije o pogodbi o mednarodnem cestnem prevozu tovora (CMR). Mag. Gorazd Vertovšek pojasni, da se CMR nanaša na pogodbe o mednarodnem transportu blaga, pri katerih sta kraj odpreme (naklad) in ciljni kraj (razklad) v dveh različnih državah in da je vsaj ena država stranka konvencije.

Mag. Gorazd Vertovšek pri praktičnem pojasnilu poudari, da v vsakdanji praksi ni veliko ''klasičnih'' pogodbenih določb, ker je prevozna pogodba potrjena že s tovornim listom. CMR zelo podrobno določa vsebino tovornega lista, ki se mora izdati v treh izvodih in jih morata podpisati tako pošiljatelj kot prevoznik, tako da se en izvod izroči pošiljatelju, drugi spremlja tovor, tretjega pa obdrži prevoznik.

V G2M namenijo veliko pozornost tudi usposabljanju in izobraževanju voznikov, ki upravljajo tovorna vozila v mednarodnem cestnem prevozu in mag. Gorazd Vertovšek vodi in usmerja izobraževanje na področjih izpolnjevanja potrebne dokumentacije in skrbi za relevantne listine, da se tudi vozniki zavedajo, da je tovorni list dokaz o sklenjeni pogodbi ter ob enem potrdilo o prevzemu tovora s strani prevoznika.

Izobraževanje, ki ga vodi mag. Gorazd Vertovšek pa je usmerjeno poleg razumevanja in izpolnjevanju različnih prevoznih listin tudi pravilnemu nakladanju tovora, samemu prevozu in izročitvi tovora.

Poseben poudarek pa je v družbi G2M namenjen tudi sistemu varnosti in zdravju pri delu, ki ga vodi mag. Gorazd Vertovšek in promociji zdravja na delovnem mestu.